1. Ansökan

  Ansökan ska lämnas senast den 1 oktober kl. 23.59. Ansökan ska inges digitalt i stiftelsens ansökningssystem. Den får skrivas på engelska men projektsammanfattningen ska vara på svenska. Sökta medel ska avse kostnader för projektets genomförande. Medel kan beviljas för yrkesmeriterande konferensresor, däremot inte för den sökandes försörjning (med undantag för en kortare period i samband med resa). Forskningsansökningar om medel för resor prioriteras ej inom det medicinska området.

 2. Beslut

  Beslut meddelas i januari månad.

 3. Anslagsmottagarens åtaganden

  Anslagsmottagaren ansvarar för att projektet eller det aktuella delprojektet framskrider enligt projektplanen, att anslagen används i enlighet med ansökan och projektbeskrivningen samt att overheadkostnader och andra liknande kostnader inte belastar anslaget.

  Vid publicering av resultat som framkommit under arbetet ska det framgå att stöd erhållits från Stiftelsen Lars Hiertas Minne (i engelsk översättning: The Lars Hierta Memorial Foundation, på tyska Lars-Hierta-Gedächtnis-Stiftung och på franska La Fondation à la Mémoire de Lars Hierta). Anslagsmottagarens rättigheter och skyldigheter i förhållande till stiftelsen kan inte utan stiftelsens skriftliga medgivande överföras på annan person eller institution.

 4. Anslagsförvaltare

  Om beviljade medel utbetalas till en anslagsförvaltare (universitet, högskola, annan statlig myndighet el. likn.) får inga overheadkostnader (såsom administrativa avgifter eller påslag för ospecificerade ändamål) belasta anslaget. Det tilldelade anslaget ska oavkortat gå till det beviljade projektet.

 5. Dispositionsrätt

  Beviljade medel ska rekvireras inom två år efter beslutsdatum och de ska användas inom fyra år från beslutsdatum. Om en förlängning av dispositionstiden önskas ska en ansökan skickas till Stiftelsen Lars Hiertas Minne innan dispositionstiden går ut. Om anslagsmottagare använder anslaget mot gällande kontraktsvillkor, kan stiftelsen kräva att anslaget återbetalas i sin helhet.

 6. Etikprövning

  Anslagsmottagaren förbinder sig att följa gällande lagar och förordningar avseende etikprövning av forskning (se https://etikprovningsmyndigheten.se). I förekommande fall ska ansökan om etikprövning vara inlämnad och godkänd innan projektet eller det aktuella delprojektet påbörjas.

 7. Utbetalning av anslag

  Utbetalning av beviljat anslag sker efter rekvisition på rekvisitionsblankett och bankblankett, vilka båda återfinns i stiftelsens ansökningssystem. Observera att båda blanketterna ska fyllas i och skickas per post till den på blanketterna angivna adressen. ​Utbetalning sker normalt inom fyra veckor efter det att banken har erhållit de båda blanketterna ifyllda med fullständiga uppgifter.

 8. Resultatredogörelse

  Redogörelsen och den ekonomiska sammanfattningen ska skrivas på svenska och inges digitalt i stiftelsens ansökningssystem. Om resultatet utgörs av böcker skickas dessa till kansliet med angivande av ärendenummer. Redogörelsen ska ha inkommit till stiftelsen senast ett år efter det att projektet avslutats. Vid en förnyad ansökan ska redogörelse för tidigare beviljade medel insändas, även om inte ett år har gått sedan det förra projektet avslutades. Om sådan redogörelse saknas, beaktas ej ansökan.

Välj ditt språk

Ansökan

Stiftelsen tillämpar ett elektroniskt ansöknings­förfarande för alla typer av ansökningar.

Ansökningssystemet är öppet
15 augusti - 1 oktober.
Klicka på Ansökan i menyn för att registrera en ansökan.