Allmännyttig organisation eller förening

Bidrag kan ges till vissa sociala ändamål, särskilt barn- och ungdomsverksamhet. Vidare stöds allmännyttiga slöjder och näringar. För närvarande utdelas cirka 1,8 miljoner kronor till det sociala området, vanligen fördelat på bidrag mellan 5 000 och 20 000 kronor och i undantagsfall maximalt 40 000 kronor.

Stiftelsen ger bidrag till planerade, väl motiverade projekt, dock ej till redan genomförda projekt. Föreningar kan även beviljas bidrag till verksamheten.

Bidrag beviljas ej till löner, studiestipendier för utbildning vid läroanstalter eller som socialt understöd. Bidrag beviljas ej heller till verksamheter inom kommuner eller landsting.

Bidrag kan sökas för förbättringar inom slöjdområdet. Det kan till exempel gälla undervisningsmetoder eller att sprida skrifter. Ansökan inom slöjdområdet kan göras av såväl enskild person som förening eller liknande.

Individuell ansökan inom det sociala området

En person som arbetar inom det sociala området kan göra en individuell ansökan. Denna ska röra vidareutbildning och specialiserade studier på högre nivåer än grundexamen från universitet eller högskola.

Ansökan ska innehålla ett intyg som visar att den sökande är antagen till den utbildning som anges i ansökan. Dessutom ska vitsord från sakkunnig om sökandens lämplighet för sökt ändamål bifogas. Intyg och vitsord laddas upp i den elektroniska ansökan och ska inte skickas in per post.

Ansökan från enskild person om socialt understöd beaktas ej.

_______________________

Bidrag utdelas en gång om året. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda via det elektroniska ansökningssystemet senast kl. 23.59 den 1 oktober.

Erhållet bidrag ska redovisas inom ett år från det att projektet avslutats. För att söka nytt bidrag måste tidigare bidrag vara redovisat. Bidrag kan utgå högst tre år i rad.

Stiftelsens beslut meddelas i december månad och beviljade medel skall rekvireras senast 2 år efter beslutsdatum. Uppskov kan beviljas av särskilda skäl efter skriftlig begäran hos stiftelsen. Utbetalning av anslag sker normalt inom fyra veckor, sedan stiftelsen erhållit rekvisition med fullständiga uppgifter.

 

Ansökan

Stiftelsen tillämpar ett elektroniskt ansöknings­förfarande för alla typer av ansökningar.

Ansökningssystemet är öppet
15 augusti - 1 oktober.
Klicka på Ansökan i menyn för att registrera en ansökan.

Denna webbplats använder sig av Cookies