Stiftelsen tar emot ansökan från enskilda forskare och forskningsanknutna organisationer till projekt inom alla ämnesområden . För närvarande utdelas c:a 6 miljoner kronor årligen till vetenskapliga ändamål, vanligen fördelade på anslag i storleksordningen 10 000 − 50 000 kronor. Ansökningar över 50 000 kronor beaktas ej.

Det ansökta beloppet bör avse omkostnader för projektets genomförande. Anslag ges ej till redan genomförda projekt, inte heller till den sökandes försörjning/lönemedel annat än för kortare period i samband med forskningsresa eller liknande. Stiftelsen lämnar endast engångsanslag och förbinder sig inte att ge fortsatt stöd. Ingen enskild forskare kan tilldelas anslag mer än tre år i rad. Tryckningsbidrag till doktorsavhandlingar beviljas ej.

Stiftelsen betalar ut anslag direkt till anslagsmottagaren eller till organisationer, universitet och högskolor. Inga overheadkostnader eller andra administrativa kostnader får belasta bidraget.

Ansökan skall innehålla

  • sammanfattande projektbeskrivning
  • forskningsplan med information om grundläggande idé,
    bakgrund, andras och egna resultat samt arbetsplan
  • meritförteckning inklusive lista över egna publikationer
  • aktuellt yttrande från handledare eller annan sakkunnig person (undantag beviljas för professorer)
  • uppgift om vem som är ekonomiskt ansvarig för anslaget

I ansökan skall anges om medel för samma ändamål även söks från annat håll. Eventuell tilldelning från andra bidragsgivare skall meddelas Stiftelsen Lars Hiertas Minne. Underlåtenhet leder till återbetalningsskyldighet.

Ansökan får göras på engelska men projektsammanfattning och redogörelse ska alltid skrivas på svenska.

Redogörelse för projektets resultat ska inges inom ett år efter det att projektet avslutats. Ytterligare anslag kan erhållas endast om sådan redogörelse har inkommit.

Stiftelsen utgår ifrån att forskning som faller under etikprövningslagen har granskats och godkänts av regional etikprövningsnämnd. För information se www.epn.se

Anslag utdelas en gång om året. Ansökningar ska ha kommit Stiftelsen tillhanda via det elektroniska ansökningssystemet senast kl. 23.59 den 1 oktober.

Stiftelsens beslut meddelas i december månad och medlen ska rekvireras senast 2 år efter beslutsdatum. Uppskov kan beviljas av särskilda skäl efter skriftlig begäran hos stiftelsen. Utbetalning av anslag sker normalt inom fyra veckor, sedan Stiftelsen erhållit rekvisition med fullständiga uppgifter.

Ansökan

Stiftelsen tillämpar ett elektroniskt ansöknings­förfarande för alla typer av ansökningar.

Ansökningssystemet är öppet
15 augusti - 1 oktober.
Klicka på Ansökan i menyn för att registrera en ansökan.

Denna webbplats använder sig av Cookies