Villkor

 1. Ansökan

  Ansökan skall lämnas senast den 1 oktober kl. 23.59 (om denna dag infaller på en lördag eller allmän helgdag, nästkommande vardag kl. 23.59). Ansökan skall inges digitalt i SLHMs ansökningssystem. Den får skrivas på engelska men projektsammanfattningen skall vara på svenska. Sökta medel skall avse kostnader för projektets genomförande. Medel kan beviljas för yrkesmeriterande konferensresor däremot inte för den sökandes försörjning (med undantag för en kortare period i samband med resa). Forskningsansökningar om medel för resor prioriteras ej inom det medicinska området.

 2. Beslut

  Beslut meddelas i december månad.

 3. Anslagsmottagarens åtaganden

  Anslagsmottagaren ansvarar för att projektet eller det aktuella delprojektet framskrider enligt projektplanen och att anslagen används i enlighet med ansökan och projektbeskrivningen.

  Vid publicering av resultat som framkommit under arbetet skall det framgå att stöd erhållits från SLHM (i engelsk översättning: The Lars Hierta Memorial Foundation. För övriga språk se hemsidan.). Anslagsmottagarens rättigheter och skyldigheter i förhållande till SLHM kan inte utan SLHMs skriftliga medgivande överföras på annan person eller institution.

 4. Anslagsförvaltare

  Om beviljade medel utbetalas till en anslagsförvaltare (universitet, högskola, annan statlig myndighet el. likn.) får inga overheadkostnader (såsom administrativa avgifter eller påslag för ospecificerade ändamål) belasta anslaget. Det tilldelade anslaget skall oavkortat gå till det beviljade projektet.

 5. Dispositionsrätt

  Medel beviljade 2016 eller senare skall rekvireras inom 10 månader efter beslutsdatum och de skall användas inom 2 år från beslutsdatum. Om en förlängning av dispositionstiden önskas skall en ansökan skickas till SLHM före dispositionstidens utgång. Om anslagsmottagare använder anslaget mot gällande kontraktsvillkor kan SLHM besluta att anslaget i sin helhet skall återbetalas till SLHM.

 6. Etikprövning

  Anslagsmottagaren förbinder sig att följa gällande lagar och förordningar avseende etikprövning (se www.epn.se). Ansökan om etikprövning skall vara inlämnad och godkänd innan projektet eller det aktuella delprojektet påbörjas.

 7. Utbetalning av anslag

  Utbetalning av anslag sker efter rekvisition på blankett som återfinns i SLHMs ansökningssystem. Utbetalning sker normalt inom 3 månader efter beslutsdatum, dock tidigast 31 januari året efter beslut.

 8. Resultatredogörelse

  Redogörelsen skall skrivas på svenska och inges digitalt i SLHMs ansökningssystem. Om resultatet utgörs av böcker skickas dessa till kansliet med angivande av ärendenummer. Redogörelsen skall ha inkommit till SLHM senast ett år efter det att projektet avslutats. Vid en förnyad ansökan tidigare skall redogörelse för tidigare beviljade medel inlämnas. Saknas sådan redogörelse beaktas ej ansökan.