Bidrag till sociala ändamål & slöjder

 

Allmännyttig organisation eller förening

Bidrag kan ges till vissa sociala ändamål, särskilt barn- och ungdomsverksamhet. Vidare stöds allmännyttiga slöjder och näringar. För närvarande utdelas cirka 3 miljoner kronor årligen till dessa ändamål, vanligen fördelade på bidrag mellan 5.000 och 50.000 kronor. Ansökningar över 50.000 kronor beaktas ej.

Stiftelsen ger bidrag till planerade väl motiverade projekt, dock ej till redan genomförda projekt. Föreningar kan även beviljas bidrag till verksamheten.

Bidrag beviljas ej till löner, studiestipendier för utbildning vid läroanstalter eller som socialt understöd. Bidrag beviljas ej heller till verksamheter inom kommuner eller landsting.

Bidrag kan sökas för förbättringar inom slöjdområdet. Det kan till exempel gälla undervisningsmetoder eller att sprida skrifter. Ansökan kan göras av såväl enskild person som förening eller liknande.

Förening eller organisation skall till ansökan bifoga verksamhetsberättelse och årsredovisning med revisionsberättelse. Förening/organisation som bildats inom de senaste tre åren skall även bifoga stadgar.

Individuell ansökan

Individuell ansökan kan göras av person som arbetar inom socialt område, för vidareutbildning och specialiserade studier på en högre nivå än grundexamen från universitet eller högskola.

Till ansökan skall, i förekommande fall, bifogas intyg om att sökande är antagen till den utbildning som ansökan avser, samt vitsord från sakkunnig om sökandens lämplighet för sökt ändamål.

_______________________

Bidrag utdelas en gång om året. Ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda via det elektroniska ansökningssytemet senast kl. 23.59 den 1 oktober (om denna dag infaller på en lördag eller allmän helgdag, nästkommande vardag).

Erhållet bidrag skall redovisas inom ett år från det att projektet avslutats. För att söka nytt bidrag måste tidigare bidrag vara redovisat. Bidrag kan utgå högst tre år i rad.

Stiftelsens beslut meddelas i december månad och beviljade medel skall rekvireras senast 10 månader efter beslutsdatum. Uppskov kan beviljas av särskilda skäl, som t.ex. sjukdom eller föräldraledighet, efter skriftlig begäran hos stiftelsen Den som beviljats anslag rekvirerar detta genom blankett som erhålles i ansökningssystemet. Utbetalning av anslag sker tidigast 15 januari påföljande år. Därefter sker utbetalning inom två månader från det att rekvisition inkommit till stiftelsen.