Bidrag till enskilda forskare

Stiftelsen tar emot ansökan från enskilda forskare till projekt inom alla ämnesområden. För närvarande utdelas c:a 7 miljoner kronor årligen till vetenskapliga ändamål, vanligen fördelade på anslag i storleksordningen 5.000 − 60.000 kronor.

Det ansökta beloppet bör avse omkostnader för projektets genomförande. Stiftelsen
ger ej anslag till den sökandes försörjning/lönemedel annat än för kortare period i samband med forskningsresa eller liknande. Stiftelsen lämnar endast engångsanslag och binder sig inte för fortsatt stöd. Samma sökande kan tilldelas anslag högst tre år i rad. Tryckningsbidrag till doktorsavhandlingar beviljas endast i undantagsfall och av speciella skäl (nödvändiga illustrationer etc.).

Sökt totalbelopp skall inbegripa eventuella overheadkostnader. Stiftelsen motsätter sig excessiva overheadkostnader, eftersom anslagen är personliga och skall användas för avsett ändamål.

Ansökan skall innehålla

  • sammanfattande projektbeskrivning
  • forskningsplan med information om grundläggande idé,
    bakgrund, andras och egna resultat samt arbetsplan
  • meritförteckning
  • vitsord från handledare eller annan sakkunnig person

I ansökan skall anges om medel för samma ändamål även söks från annat håll. Eventuell tilldelning från andra bidragsgivare skall meddelas Stiftelsen Lars Hiertas Minne. Underlåtenhet leder till återbetalningsskyldighet.

Ansökan får göras på engelska men projektsammanfattning och ekonomisk redogörelse skall alltid skrivas på svenska.

Redogörelse för projektets resultat skall inges inom ett år efter det att projektet avslutats. Ytterligare anslag kan erhållas endast om sådan redogörelse inkommit.

Stiftelsen utgår ifrån att forskning som faller under etikprövningslagen har granskats och godkänts av regional etikprövningsnämnd. För information se www.forskningsetikprovning.se

Anslag utdelas en gång om året. Ansökningar skall ha kommit Stiftelsen tillhanda via det eletroniska ansökningssystemet senast kl. 16.00 den 1 oktober (om denna dag infaller på en lördag eller allmän helgdag, nästkommande vardag).

Stiftelsens beslut meddelas i december månad. Den som beviljats anslag rekvirerar detta genom den blankett som erhålls i ansökningssystemet. Utbetalning av anslag sker tidigast 15 januari påföljande år. Därefter sker utbetalning inom 14 dagar från det att rekvisition inkommit till stiftelsen.